Szintézis Sámándobkör

 

Paulinyi Tamás, a Szintézis Szabadegyetem alapítója és vezetője, az iskolával és az azt életre hívó közhasznú egyesülettel együtt indította el annak kezdetektől fogva mindmáig szerves részét képező sámándobkörét 1997-ben. Mint újságíró, író, költő és tudományos parapszichológiai kutató, természetesen már az azt megelőző években is komoly érdeklődést mutatott az ún. neosamanizmus nemzetközi kultúrköre és helyi kultúrjelenségei iránt, s minthogy nem sokkal korábban több hasonló hazai kezdeményezés is megjelent a színen, mintegy a műfaj afféle úttörőiként, hát nyilván ő sem akart kimaradni az eseményekből… A Somogyi István és Sólyomfi-Nagy Zoltán által a ’90-es évek során alulról építkező módon elindított (tipikusan házi, „csináld magad” jellegű) és ősi sámán/táltos hagyományainkat is egyúttal élesztgetni próbáló dobkör-mozgalom első fecskéi közt a Szintézis Sámándobkör elég hamar felbukkant. E körök általában nyitott, laza szervezetű baráti társaságok, ill. klubok, kik a saját lehetőségeiket közösen megélni kívánás szándékával jönnek össze: a – lehető legegyszerűbb – hangszereiket is mind saját maguk készítik, ezekhez a szibériai vagy az észak-amerikai (vagy akár a régi magyar) dobok alaptípusait és mintáit véve alapul, amiképpen más hasonló népi hangszereket is. Mindezeken keresztül a Földhöz és a Természethez fűződő benső kapcsolatunkat ápolva, és a hagyományok mögött rejlő általános bölcsességet újraéleszteni szándékozva magunkban – továbbá egy elementáris közösségi élményt megélve. A Szintézis Egyesület dobköre afféle nyitott klubként a kezdetektől fogva végigkíséri az iskolát, átlagosan kéthavonta tartott összejöveteleinken bárki tetszés szerint részt vehet a közös improvizációban, vagy a dalok éneklésében. Továbbá az évek során a körön belül kialakult egy néhány főből álló kisebbfajta „törzsmag”, önálló együttesként saját előadásokat, fellépéseket is vállalva. A számaink jórészt saját szerzeményeink (bár akadnak köztük tradicionális témák is, vagy más hasonló társaságok átvételei).

Többek között Szathmári Botond vallástörténész is készített egy rövid, ámde jól sikerült könnyű tanulmányt a neosamanizmus (és azon belül is az ún. „nagyvárosi sámán” jellegzetes figurája) világjelenségéről, mely az interneten több helyen is hozzáférhető (Táltosok a XXI. század hajnalán címmel). Érdemes végigolvasni eredetiben a művet; amit most itt kiemelnék belőle, hogy megemlíti azt a két alapműként aposztrofált könyvet, melyek ezt a nemzetközi fellángolást a valószínű legjelentősebb módon elősegítették: Mircea Eliade: Samanizmus. Az extázis ősi technikái (1951) és Carlos Castańeda: Don Juan tanításai (1968) című írását. Ugyancsak foglalkozik tömören az 1970-es évek óta fokozatosan afféle „ős-guruvá” kinőtt két újvilági antropológus és néprajzos: Michael Harner, és tanítványa, Jonathan Horwitz (kinek neve számos helyen – és így Botondnál is sajnos – tévedésből „Horowitz”-ként szerepel) munkásságával. Kettejük közül is az első volt az, aki 1986-ban (Hoppál Mihály meghívására), majd pedig az utóbbi, ki 1991-ben Budapesten járt, és tartott meg a témában pár tréninget. Túlnyomórészt ez volt az az egyik olyan elsődleges kútfő, ami aztán több hazai kulcsfigurát (többek között Somogyi Istvánt, Sólyomfi-Nagy Zoltánt, Grandpierre Attilát, Laár Andrást vagy akár még Mireisz Lászlót, és Paulinyi Tamást is… stb. stb.) „beindított”, azaz – mondhatni – szellemileg „megtermékenyített”; illetőleg elszórta az első apró szikrákat e szertartásra szomjas magyar ugaron… (Ámbátor ezt jócskán megelőzte már a Cseh Tamás által Bakonybélben rendszeresen tartott indiántábor 1961-től kezdve.) E visszafordíthatatlan kezdeményezések később nagyon is életképes módon továbbműködtek és tovaterjedtek, s mostanra már kisebb-nagyobb dobkörök és sámánklubok, kreatív önképző- és tánckörök, és hagyományteremtő és -őrző újpogány, újtáltos, javas társaságok egész tucatjai virágoznak és növekednek színesen és gazdagon, egyre újabb formák felé terelődve, szerte mindenütt az országban. Két legszebb vonása e mozgalomnak tán: a természetközelisége és a keresetlen egyszerűsége. Utóbbi alatt az értendő, hogy bárki előtt nyitva áll a módszer: a szükségelt eszközök akármelyik háztartásban házilag is elkészíthetők, és a felhasználásuk sem igényel különösebb előzetes tanulmányt vagy gyakorlati előképzettséget semmiféle téren.

   

Amikor a Paulinyi által 1997-ben megszervezett Szintézis Szabadegyetem első évfolyama elindult, már állandó és szerves részét képezte annak saját, különbejáratú kis sámándobköre, mely – az iskolával együtt – mindmáig töretlenül működik. Ez afféle – jelenlegi formájában kéthavonta összeülő – nyitott klub, mely bárki érdeklődő előtt nyitva áll, ki bárminemű használható hangeszközzel felszerelve érkezik (ez lehet akár csak a saját torka is…) és legalábbis némi affinitást érez magában a neosamanizmus légköre iránt. (Ld.: Szintézis Szabadegyetem, a Kapcsolatoknál.)

Olykor maroknyian lézengünk a teremben, míg máskor – meglepetésre – a létszám több tucatra duzzad fel. A pillanatnyi összetétel éppen ilyen kiszámíthatatlan módon változik. Akad azért néhány törzstagunk, és vannak alkalmanként vissza-visszajáró kedves vendégek. (Jóllehet a kialakult atmoszféra nem elsődlegesen a jelenlévők mennyiségén múlik… természetesen.) Aztán ott van Cserkút, a Cserhátszentivántól néhány kilométernyire eldugottan fekvő erdei tanya, mely hazánk legtöbb rokon szellemiségű társasága szemében is valóságos szentélynek és kultuszhelynek számíthat. A festői szépségű hegyvidéki völgyben összefolyó néhány forrás, patak találkozásánál egykor régen vízimalomként is működő, ma kicsiny kemencével fűtött parasztházzá alakított remetelak a tölgyerdő mélyén, hűvös, csendes, füstös magányban, a tűzzel, Somogyi István és az Arvisura Színház korábban volt főhadiszállása, mely manapság a befelé törekvő, elmélyülést kereső félrevonulókat fogadja be napról napra magába. Tamás is – egész, fagyos téli hónapokat végig kihúzva – ott írja a regényeit például; vagy kis csoportunk eltölt benne olykor nyaranta egy pár napot.

Mióta a kör létezik, nemcsak önmagáért létezik, de külső szereplést is vállal. Kialakultak a saját dalok, számok – énekkel vagy anélkül –, amelyek már színpadon is előadhatók és felvállalhatók. Kezdetben ez puszta improvizációból állott, amihez a szöveg és a letisztuló dalszerkezet utóbb adódott csak hozzá. Ennek nyomán formálódott ki az az öt főből összetevődő kis együttes is, akik ezeket a szerepeket többségében vállalják (Paulinyi Tamás, Fürjes Katalin, Takács Tilda, Szűcs Zsóka és Olessák Róbert), bár alkalmanként ez a létszám szintúgy kiegészülhet még másokkal. (Számos elnevezést próbáltunk már ráaggatni magunkra, ám végső soron egyikük sem vált be igazán, így továbbra is jobb híján csak Szintézis Sámándobkör maradtunk…) Részt vettünk már különféle táborokon, naptáncon és tűzönjáráson, ilyen-olyan napéjegyenlőségi vagy napfordulói ünnepeken, természetgyógyászati vagy ezoterikus fesztiválokon; doboltunk már együtt a fent említett Somogyi/Sólyomfi-féle társaságokkal, vagy azok egyik legtehetségesebbnek tűnő utódjával, a Fehérholló Öskü által vezetett Tűzmadár Táltos Dobkörrel, a Laár/Mireisz-féle Javas Zenével, a Tűzforrás együttessel (szintén olyan „Laár-projekt”), sőt egy-két ízben még a VHK-val és a KFT-vel is… (Az Olof Palme-házban egyszer fatörzsekhez ügyetlenül hozzádrótozott sámándobokon és félkész állapotú – akkor még egyelőre „nemhivatalos” – taiko dobokon eléggé gyanúsan összevissza doboltunk holmi tucatmódosító szerek hatása alatt, egy ún. Rituális Színházban, amelyet a közönség állítólag élvezett; máskor pedig Sebeők János ceremóniaversként szavalta az Afrikát.) Perzsa törzsi hastáncosokkal, vagy ősmagyar lovasíjászokkal; népzenével, néptáncosokkal; elektronikus goa zenével; a nemzetközi Rainbow Tribe-bal (Balatoni Boli révén), krisnásokkal, buddhistákkal… stb. Egy-kétszer a rokonlélek Turunga didgeridoo-körrel; a hazánkba látogató Devalonnal; és persze a saját egyéb köreinkkel is (Kiyo-Kito, Stonehenge). A belterjes klubélet és e „betársuló” külsős fellépések mellett azonban az évek során egyre gyakrabban szoktunk immár komplett saját műsorral is feltűnni.

Nem más, mint a – belső világunkban zajló – szellemi és lelki tapasztalatszerzés folyamata ez. Talán egy-két emelkedett – sőt esetenként transzcendens – pillanatot is sikerült az évek során megélni, melyek emlékét a részvevő felek egyike sem cserélné el már másra. No és persze voltak olyan alkalmak is, melyek végül – utólag még némi szégyenérzettel is párosuló – holmi alkoholgőzös, elmebeteg káosszá és fékevesztett, elvadult, infantilis tombolássá fajultak. Az ártatlan és ártalmatlan, elmélyült és ünnepélyes, természetjáró-hagyományőrző pathetikus filozófus-kör; és a kivetkőzött, szélhámos, és őrjöngően szilaj-duhaj, állatias csürhe – két olyan magától értetődő arca ez az Emberi Lénynek, mely csupán a felszínes és kívülálló szemlélődő számára tűnhet kölcsönösen kizárónak, ellentmondónak. A kisarkított szélsőségek közt pedig az egyedi átmenetek sokszínűen megélt pillanatnyi szivárványskálája feszült mindig is. (Az alsó és a felső világ megjárása nem létezhet őszintén és hitelesen maga ellentételezése nélkül sem…)

Az igazság – és a földre szállás – kedvéért mindazonáltal persze be kell vallani még azt is, hogy ez a mi kis szerény, úgymond „városian vidékies” kopottszárnyú dobkörünk, hát, éppenséggel valamelyest belterjesebb, zárkózottabb, elvonultabb, borongósabb hangulatú hely, mint másoké; inkább olyan, mint egy esős délután; és nem annyira lelkesítő, üdvözült néptömegeket drámaian felkorbácsoló és magával ragadóan eksztatikus megmozdulás, mint amilyenek például a Somogyi István-féle átszellemült szeánszok voltak régebben a budai Várban, alkalmasint több száz emberrel… Inkább csupán önmagunknak csináljuk – inkább klub, mint együttes –, de mi azért jól érezzük benne magunkat.

Végső soron beskatulyázhatjuk az egész dolgot úgy, mint zenei előadást is. Azonban ez – legalábbis – mindenképpen pontatlan. Nem kimondottan, s nem is mindig „zenei”, hisz e téren leggyakrabban inkább énekről és ritmuskíséretről lehet szó; s még csak elsősorban nem is „előadás” (mely egy befogadó, passzív közönségnek szól), hanem inkább közös, nyitott szertartás vagy ünnep, melyben minden jelenlévő tevékenyen részt vehet és részt is vesz. Egyúttal egy példamutatásnak is szánt kezdeményezés.

 

   

 

Olessák Róbert (2010)


  Stonehenge
2011.07.07.
  
Stonehenge Ősritmus Társulat
  

  Kiyo-Kito Taiko
2011.07.07.
  
Kiyo-Kito Taiko
  

  Együtteseink brosúra (2010)
2011.07.07.
  
Rövid ismertető brosúra (Kiyo-Kito, Szintézis és Stonehenge) (0.4 MB)
  

Zenék